REGULAMIN ZŁOTYCH TOPORÓW

Publikujemy regulamin konkursu Złote Topory, którego dziesiątą edycję objęła patronatem nasza redakcja.

§1
1. X edycja konkursu „Złote Topory” (zwanego dalej „Konkursem”) odbywa się na Łódzkim Festiwalu Fantastyki „Kapitularz 2015″ (zwanym dalej „Konwentem”) i organizowany jest przez Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).
2. Konkurs trwa w noc z przez cały czas trwania Konwentu.
3. Ogłoszenie wyników następuje po zakończeniu sesji finałowych w czasie oficjalnego zamknięcia Konwentu.

§2
1. W skład komisji oceniającej Konkurs (zwanej dalej „Komisją”) wchodzą wybrani członkowie Stowarzyszenia oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i konwentów.
2. W czasie X edycji Konkursu do Komisji należą:
a) Konrad „Rijel” Kacprzak – Stowarzyszenie „Topory” (przewodniczący komisji),
b) Michał „Thorin” Tartanus – Cech Fantastyki „SkierCon”,
c) Sebastian „Basti” Wawrzyńczyk – Klub „Elysium”,
d) Anna „Bułcia” Bulczyńska – Gwardia Navis,
e) Katarzyna „Bączek” Jastrzębska – Stowarzyszenie „Topory”,
f) Piotr „Banan” Banasiński – Stowarzyszenie „Topory”,
3. Narady Komisji są tajne.

§3
1. Uczestnikiem Konkursu są wszyscy gracze i mistrzowie gry biorący udział w sesjach w czasie regulaminowym oraz w sesjach finałowych.
2. Sesja w czasie regulaminowym odbywają się w nocy z piątku 25 września na sobotę 26 września 2015 r.
3. Każdy z graczy i mistrzów gry może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie.
4. Rezygnacja zostaje przedstawiona ustnie jednemu z sędziów Konkursu przed rozpoczęciem programowych sesji.
5. Mistrz gry nie biorący udziału w Konkursie musi liczyć się z obserwacją sesji przez Komisję, która oceniać będzie biorących w niej udział graczy.

§4
1. Konkurs dzieli się na następujące kategorie:
a) Najlepszy Mistrz Gry,
b) Najlepszy Gracz,
2. W kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” ocenia się sposób prowadzenia sesji przez mistrzów gry.
3. Każdy z uczestników Konkursu może prowadzić tylko jedną, wchodzącą w jego skład sesję.
4. Jeśli mistrz gry prowadzi w Konkursie więcej niż jedną sesję, wyboru która z nich podlega ocenie dokonuje Komisja.
5. Kategoria „Najlepszy Gracz” dotyczy wszystkich innych uczestników Konkursu.

§5
1. Komisja dokonuje oceny w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” w klasach ujmujących następujące zagadnienia i pojęcia:
a) sposób narracji – przedstawienie świata gry, odgrywanie bohaterów niezależnych, ogólny wizerunek i komplementarność sesji,
b) przygotowanie do sesji – znajomość systemu, swoboda poruszania się po scenariuszu i wiedza dotycząca przedstawionych w nim realiów, wykorzystane rekwizyty,
c) elastyczność – kreatywność, sposób reagowania na działania graczy i pozostawienie im swobody działań,
d) klimat – panujący na sesji nastrój, stopień wzajemnych interakcji i zainteresowania graczy przedstawianą historią, samopoczucie uczestników sesji.
2. Formułując ocenę w kategoriach „Najlepszy Gracz” Komisja szczególnie bierze pod uwagę takie działania graczy jak:
a) oryginalność, sposób prezentacji i wczucia się w postać,
b) zachowanie równowagi między postępowaniem postaci, a jej osobowością, charakterem i usposobieniem,
c) kreatywność, wpływ na przebieg wydarzeń,
d) umożliwienie normalnej gry innym uczestnikom sesji, pozostawienie swobody przedstawiania świata mistrzowi gry;
3. Po zakończeniu sesji Komisja może pytać jej wybranych uczestników o ich odczucia i opinie dotyczące rozgrywki, scenariusza, mistrza gry, graczy.
4. Każdy z członków Komisji dokonuje własnej oceny we wszystkich kategoriach.
5. Komisja po zakończeniu ostatnich programowych sesji konfrontuje opinie poszczególnych członków i wybiera trzech uczestników Konkursu w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” oraz dziewięciu w kategorii „Najlepszy Gracz”.
6. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego Komisji.

§6
1. Sesją finałową jest jedna z trzech sesji konkursowych prowadzonych przez wybranych w §5 ust. 5 uczestników Konkursu w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry”.
2. W każdej z sesji bierze udział trzech graczy wybranych w §5 ust. 5 oraz jeden z członków Komisji.
3. W przypadku braku zgody wybranych w §6 ust. 5 uczestników Konkursu na wzięcie udziału w sesji finałowej Komisja w ich miejsce wybiera innego uczestnika Konkursu w odpowiedniej kategorii. Brak takiej zgody oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
4. Po zakończeniu ostatniej sesji finałowej Komisja na podstawie kryteriów wymienionych w §5 ustala ostateczny werdykt i przyznaje miejsca od pierwszego do trzeciego w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” i miejsca od pierwszego do trzeciego w kategorii „Najlepszy Gracz”.

§7
1. Główne nagrody za pierwsze miejsca w kategoriach „Najlepszy Mistrz Gry” i „Najlepszy Gracz” są nagrodami przechodnimi.
2. Na własność otrzymuje je osoba, która zwycięży w danej kategorii trzykrotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.